ūüĒí

Om Renere havn

Sj√łbunnen i sentrale deler av havneomr√•det i Trondheim er sv√¶rt forurenset. For √• sikre et rikt marint liv og biologisk mangfold, rydder vi n√• opp.

Renere havn er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune og Trondheim Havn. Det er utarbeidet en tiltaksplan for helhetlig opprydding av Trondheim havnebasseng, med bakgrunn i vedtatte miljømål. Miljødirektoratet dekker 75 prosent av prosjektkostnadene, mens kommunen og havneselskapet deler de resterende kostnadene.

Prosjektet skal i løpet av 2015 og 2016 utføre følgende tiltak:

Mudring og tildekking: Områder i Ilsvika, Brattørbassenget, Kanalen og Nyhavna dekkes med ren, knust kalkstein for å isolere forurensningen. Dette forhindrer utlekking og oppvirvling, og at organismer kommer i kontakt med de forurensede massene.  For å sikre god nok seilingsdybde skal vi mudre (grave opp sjøbunn) i enkelte områder i Kanalen, Brattørbassenget og Nyhavna.  

Deponering: Den forurensede mudringsmassen må deponeres. I Nyhavna plasseres massene i et strandkantdeponi og et sjøbunnsdeponi. Strandkantdeponiet bygges opp av stein, filtermateriale og geotekstilbager. En dyp grop på sjøbunnen foran Dora 1 brukes som sjøbunnsdeponi.

 

Illustrasjon (Paranode): Tverrsnitt av strandkantdeponiet i Nyhavna.

 

Bakgrunn

Trondheim havn er preget av tusen års virksomhet. I sjøbunnsmassene er det påvist tungmetaller og organiske miljøgifter fra tidligere industri- og kloakkutslipp til sjøen. I tillegg antas diffuse forurensningskilder som luftforurensning fra byen, bygge- og rivevirksomhet, forurenset grunn, miljøgifter i produkter og skipsmaling, å ha bidratt til at sjøbunnen i havna i tillegg er forurenset med tjærestoffer (PAH) og tributyltinn (TBT). 

Havmiljøet påvirkes av miljøgifter fra landbaserte kilder i byer og industristeder og fra forurenset sjøbunn i havner og fjorder. Bynære områder med mulighet for fiske er samtidig viktige rekreasjonsområder. Sjøbunnen er den største kilden for å spre miljøgifter og forurensning i havmiljøet etter at vi har fått kontroll på de landbaserte kildene. Derfor er opprydding etter tidligere utslipp av miljøgifter til havnebassenget viktig for et rent og rikt hav.

Kyst- og havområdenes rike, biologiske mangfold og produksjon må forvaltes på en slik måte at de blir bevart for fremtidige generasjoner. Regjeringens visjon er derfor å sikre et rent og rikt hav (St.meld. nr. 12 2001-2002). Opprydding i forurenset sjøbunn i Trondheim havn er et viktig bidrag for å nå dette målet.


Formål med Renere havn:

Med støtte fra Klima- og forurensningsdirektoratet (nå Miljødirektoratet) har Trondheim kommune og Trondheim Havn tatt prøver av sedimenter, blåskjell, tang og fisk, som har gitt oss grunnlag for å utarbeide en helhetlig tiltaksplan for opprydding i forurenset sjøbunn i havnebassenget. Prosjektet Renere havn skal

• redusere aktiv forurensning fra land
• minimere helse- og miljørisiko
• sikre egnethet for fiske og friluftsliv
• sikre økologisk potensial i havnebassenget

 

Denne nettsiden bruker cookies for å lagre statistikk om bruk av nettsiden. Informasjonen deles med Google Analytics. Les vår personvernerklæring.