🔒

Om Renere havn

Sjøbunnen i sentrale deler av havneområdet i Trondheim er svært forurenset. For å sikre et rikt marint liv og biologisk mangfold, rydder vi nå opp.

Renere havn er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune og Trondheim Havn. Det er utarbeidet en tiltaksplan for helhetlig opprydding av Trondheim havnebasseng, med bakgrunn i vedtatte miljømål. Miljødirektoratet dekker 75 prosent av prosjektkostnadene, mens kommunen og havneselskapet deler de resterende kostnadene.

Prosjektet skal i løpet av 2015 og 2016 utføre følgende tiltak:

Mudring og tildekking: Områder i Ilsvika, Brattørbassenget, Kanalen og Nyhavna dekkes med ren, knust kalkstein for å isolere forurensningen. Dette forhindrer utlekking og oppvirvling, og at organismer kommer i kontakt med de forurensede massene.  For å sikre god nok seilingsdybde skal vi mudre (grave opp sjøbunn) i enkelte områder i Kanalen, Brattørbassenget og Nyhavna.  

Deponering: Den forurensede mudringsmassen må deponeres. I Nyhavna plasseres massene i et strandkantdeponi og et sjøbunnsdeponi. Strandkantdeponiet bygges opp av stein, filtermateriale og geotekstilbager. En dyp grop på sjøbunnen foran Dora 1 brukes som sjøbunnsdeponi.

 

Illustrasjon (Paranode): Tverrsnitt av strandkantdeponiet i Nyhavna.

 

Bakgrunn

Trondheim havn er preget av tusen års virksomhet. I sjøbunnsmassene er det påvist tungmetaller og organiske miljøgifter fra tidligere industri- og kloakkutslipp til sjøen. I tillegg antas diffuse forurensningskilder som luftforurensning fra byen, bygge- og rivevirksomhet, forurenset grunn, miljøgifter i produkter og skipsmaling, å ha bidratt til at sjøbunnen i havna i tillegg er forurenset med tjærestoffer (PAH) og tributyltinn (TBT). 

Havmiljøet påvirkes av miljøgifter fra landbaserte kilder i byer og industristeder og fra forurenset sjøbunn i havner og fjorder. Bynære områder med mulighet for fiske er samtidig viktige rekreasjonsområder. Sjøbunnen er den største kilden for å spre miljøgifter og forurensning i havmiljøet etter at vi har fått kontroll på de landbaserte kildene. Derfor er opprydding etter tidligere utslipp av miljøgifter til havnebassenget viktig for et rent og rikt hav.

Kyst- og havområdenes rike, biologiske mangfold og produksjon må forvaltes på en slik måte at de blir bevart for fremtidige generasjoner. Regjeringens visjon er derfor å sikre et rent og rikt hav (St.meld. nr. 12 2001-2002). Opprydding i forurenset sjøbunn i Trondheim havn er et viktig bidrag for å nå dette målet.


Formål med Renere havn:

Med støtte fra Klima- og forurensningsdirektoratet (nå Miljødirektoratet) har Trondheim kommune og Trondheim Havn tatt prøver av sedimenter, blåskjell, tang og fisk, som har gitt oss grunnlag for å utarbeide en helhetlig tiltaksplan for opprydding i forurenset sjøbunn i havnebassenget. Prosjektet Renere havn skal

• redusere aktiv forurensning fra land
• minimere helse- og miljørisiko
• sikre egnethet for fiske og friluftsliv
• sikre økologisk potensial i havnebassenget